คอร์สฝึกอบรมกฎหมาย พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

สนใจการฝึกอบรมกฎหมาย

 

ติดต่อที่

คุณศิริพันธุ์ โทร : 080-270-3761

ID Line : sblawfirm3

E-mail : [email protected]

คุณธนกฤต โทร : 082-448-8938

ID Line : tnkt1960

E-mail : [email protected]

คอร์สฝึกอบรมกฎหมาย พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

 

วิทยากร

อาจารย์ ศิริพันธุ์ บริสุทธิ์

วิทยากรและที่ปรึกษา PDPA ทนายความและที่ปรึกษากฎหมายมากกว่า 35 ปี

ประวัติการศึกษา นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประวัติการฝึกอบรมพิเศษ

 • หลักสูตร การเพิ่มประสิทธิภาพผู้ประกอบการ
 • หลักสูตรการพัฒนาธุรกิจให้คำปรึกษา
 • หลักสูตร ตัวแทนสิทธิบัตร
 • หลักสูตร ทนายความผู้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท

 
ประสบการณ์และความชำนาญพิเศษ

 • ทนายความและที่ปรึกษากฎหมายหลายบริษัท
 • คดีแพ่ง คดีอาญา คดีครอบครัวและแรงงาน
 • นิติกรรมสัญญา ทั้งไทยและต่างประเทศ

อาจารย์ ธนกฤต บริสุทธิ์

วิทยากรและที่ปรึกษา PDPA การบริหารทรัพยากรบุคคล และแรงงานสัมพันธ์มากกว่า 30 ปี

ประวัติการศึกษา

นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (บริหารรัฐกิจ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประสบการณ์ในการทำงาน

 • ผู้จัดการฝ่ายบุคคลและธุรการ บริษัทไทย-โกเบเวลดิ้ง จำกัด (กลุ่มKobelco)
 • ผู้จัดการฝ่ายบุคคลและความปลอดภัยในการทำงาน บริษัทกลุ่มสามมิตรมอเตอร์สจำกัด

 
ทักษะและประสบการณ์ในการทำงาน

 • การเจรจาและทำข้อตกลงกับสหภาพแรงงาน
 • การดำเนินคดีแรงงานในศาลแรงงาน
 • ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมในการงาน
 • การประหยัดและอนุรักษ์พลังงาน

หลักสูตร 1

เพียง 1 วัน สร้างพื้นฐานความรู้ความเข้าใจกับทุกส่วนและฝ่ายต่างๆ ในองค์กรเกี่ยวกับหลักการทางกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือ PDPA สาระสำคัญ 3 ประเด็นจบภายในวันเดียวรวมถึงการเขียนนโยบายและแนวทางการบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคลให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562

1. สาระสำคัญของ พ.ร.บ. มีอะไรบ้างที่ต้องรู้ ?

 1. ขอบเขตการบังคับใช้และข้อยกเว้น ใช้ที่ไหน กับใครบ้าง
 2. การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
  • ความยินยอม-วัตถุประสงค์ การเก็บรวบรวม ใช้เป็นข้อมูลเปิดเผย
  • ฐานการประมวลผลข้อมูล
  • การจำกัดการเก็บรวบรวม-ข้อมูลที่เรียกว่า Sensitive Data
  • คุณภาพของข้อมูลที่เก็บรวบรวม
  • เงื่อนไขการใช้ หรือการเปิดดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
  • การโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังบุคคลที่สาม และไปต่างประเทศ
 3. สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
 4. บันทึกรายการข้อมูลส่วนบุคคล
 5. ผู้ควบคุม ผู้ประมวลผลและเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูล
 6. มาตรการคุ้มครองความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูล
 7. ความรับผิดของคนทำงานด้านข้อมูลทีต้องระวัง
 8. โทษทางแพ่ง อาญาและทางการปกครอง

 

2. ใช้หลักอะไรกำหนดนโยบายคุ้มครองข้อมูล?

 1. หลักในการกำหนดนโยบาย 8 ข้อ
 2. การกำหนดนโยบายให้สอดคร้องกับ พ.ร.บ. นี้
 3. นโยบายต้องสอดคล้องกับบริบทของแต่ละองค์กร
 4. คัดลอกนโยบายของที่อื่นมาใช้ได้เลยไหม?

 

3. บริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคลอย่างไร?

 1. อะไรคือ “แนวทางการบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคล”
 2. การบริหารจัดการข้อมูลต้องเขียนอย่างน้อย 9 ประเด็น
  • ขอบเขตการใช้
  • การจัดประเภทข้อมูล
  • ความเชื่อมโยงทางข้อมูลส่วนบุคคล
  • บริหารความเสี่ยง
  • การควบคุมผู้ประมวลผล
  • การปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน
  • การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
  • ความมั่นคงปลอดภัย
  • ผู้ควบคุมข้อมูส่วนบุคคล
 3. มาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัย และระบบสารสนเทศ
 4. แบบฟอร์มเอกสารที่ต้องปรับปรุงแก้ไข-สร้างขึ้นใหม่

 

สอนโดย อาจารย์ ศิริพันธุ์ บริสุทธิ์

หลักสูตร 2

หลักสูตร 2 วันฝึกผู้นำเพื่อไปสร้างระบบในองค์กรสาระสำคัญ 3 ประเด็นที่ต้องเรียนรู้ให้ชัดเจนและฝึกปฏิบัติ การเขียนนโยบายและแนวทางการบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคล ให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562
 
1. อบรมสาระสำคัญ
พ.ร.บ. คุ้มครองส่วนบุคคล

 1. ขอบเขตการบังคับใช้และข้อยกเว้น
 2.  การเก็บรวบรวม ใช้เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
 3. ฐานการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
 4. การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
 5. สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
 6. การขอความยินยอมกรณีผู้เยาว์
 7. บันทึกรายการข้อมูลส่วนบุคคล
 8. ผู้ควบคุม ผู้ประมวลผลและเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูล
 9. ความรับผิดของคนทำงานด้านข้อมูล
 10. โทษทางแพ่ง อาญาและทางการปกครอง

 

2. นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

 1. ที่มาและหลักกำหนดนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
 2. นโยบายอย่างน้อย 8 ประเด็นที่ต้องเขียน
 3. นโยบายกับความสอดคล้องด้วยบริบทองค์กร

 

3. การบริหารจัดการ ข้อมูลส่วนบุคคลขององค์กร

 1. บทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการ
 2. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของข้อมูล
 3. มาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยข้อมูลฯ
 4. ข้อกำหนดการบริหารจัดการข้อมูล 10 ประเด็น
 5. มาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ
 6. ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลกับข้อตกลง การทำหน้าที่ประมวลผลข้อมูล
 7. บันทึกรายการข้อมูลส่วนบุคคลและระเบียบแนบท้าย
 8. แบบฟอร์มเอกสารทุกประเภทที่ต้องใช้
 9. หน้าทีและคุณสมบัติเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
 10. DPO หน้าที่บทบาทสำคัญ หน้าที่กำกับดูแลระบบ
 11. ฝึกเขียนนโยบายและแนวทางการบริหาร ข้อมูล ส่วนบุคคล
 12. ฝึกลงข้อมูลในแบบฟอร์มเอกสารต่าง

 

หลักสูตรสำหรับผู้บริหาร และหัวหน้างานเพื่อเป็นผู้นำสร้างระบบบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคล

องค์กรเรียนรู้ หลักกฎหมายและฝึกการกำหนดนโยบายและแนวทางบริหาร การประเมินความเสี่ยงของข้อมูลฯตลอดจน สร้างมาตรการใช้แบบฟอร์มเอกสารต่างๆ

สอนโดย อาจารย์ ศิริพันธุ์ บริสุทธิ์