Our Service

Honesty High-Quality Lawyers Long Experirnce and Good Teamwork

Siripan International Law Firm

สำนักงานทนายความ ศิริพันธุ์ ให้บริกาครอบคลุมเกี่ยวกับงานด้านกฎหมาย มีทนายความผู้มากประสบการณ์ ที่สามารถให้คำปรึกษาด้านกฏหมายให้กับองค์กร และบุคคลทั่วไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีความเชี่ยวชาญทางด้าน คดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ คดีแรงงาน คดีปกครอง และบริการให้คำปรึกษาตรวจร่างสัญญา ขอใบอนุญาตทำงานคนต่างด้าว ( Work Permit ) และขอวีซ่า ( Visa )

สำนักงานทนายความ ศิริพันธุ์

บริการด้านต่างๆ

  • รับว่าความคดีแพ่ง คดีอาญา คดีล้มละลาย คดีแรงงาน คดีปกครอง คดีครอบครัว คดีที่ดิน คดีทรัพย์สินทางปัญญา
    และการค้าระหว่างประเทศ และคดีอื่น ๆ
  • ให้บริการรับติดตามเร่งรัดหนี้สิน การแก้ไขปัญหาหนี้ สืบจับบุคคลตามหมายจับ สืบทรัพย์ บังคับคดี และ ขายทอดตลาด
  • รับปรึกษากฎหมาย และ อรรถคดีความ รับเป็นที่ปรึกษากฎหมาย
  • ให้บริการจดทะเบียนธุรกิจต่างๆ เช่นห้างหุ้นส่วนจำกัด บริษัทจำกัด ทะเบียนพาณิชย์ จดเครื่องหมายการค้า , อนุสิทธิบัตร หรือสิทธิบัตร และจดแจ้งลิขสิทธิ์
  • ให้คำปรึกษาตรวจร่างสัญญา ขอใบอนุญาตทำงานคนต่างด้าว ( Work Permit ) และขอวีซ่า ( Visa )