วงเสวนาคณะปฏิรูปฯแนะปฏิรูปกฎหมายที่ไม่เคารพสิทธิปชช.

คณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย (คปก.) จัดสัมมนา เรื่อง บทบาทของกฎหมายกับปัญหาท้าทายทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง ซึ่งมีนักวิชาการเข้าร่วม อาทิ นพ.นิรันดร์ พิทักษ์วัชระ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ, นางศยามล ไกยูรวงศ์ ผู้อำนวยการโครงการเสริมสร้างจิตสำนึกนิเวศวิทยา

 

โดย นพ.นิรันดร์ กล่าวว่าการออกกฎหมายเพื่อสร้างสิทธิที่แท้จริงของถือว่ามีความสำคัญ และสามารถลดความขัดแย้งในสังคมไทย ที่เกิดขึ้นเพราะความต้องการอำนาจ จึงต่อสู้แย่งชิงระหว่างกลุ่มทุนและระบบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ แต่มีประชาชนที่ถูกละเมิดและไม่ได้รับความเป็นธรรมร่วมวง อย่างไรก็ตามที่ผ่านมาหลักสิทธิมนุษย์ชน เป็นหลักที่ถูกละเมิดและถูกทำลายมากที่สุด ทำให้สภาพความเหลื่อมล้ำเป็นเรื่องของรัฐ ในสองสังคม คือ การเมืองระบบตัวแทน ในระบบทุนนิยม รวมศูนย์ เพื่อผูกขาดเพื่อผลประโยชน์ที่นำไปสู่การทุจริต แม้จะมีการออกนโยบายประชานิยม แต่ไม่ใช่เพื่อประโยชน์ของประชาชนที่แท้จริง ปัญหาทางกฎหมาย หรือนโยบายทางโครงสร้าง ที่ไม่ให้ประชาชนมีส่วนร่วม ถือเป็นสิ่งที่ก่อให้เกิดความขัดแย้ง
นพ.นิรันดร์ กล่าวต่อว่าปัญหาที่เกิดขึ้นนั้นต้องปรับปรุงกระบวนการออกฎหมาย หรือ การบังคับใช้กฎหมายที่เน้นการมีส่วนร่วม และสิทธิมนุษยชน ไม่ใช่ถือว่ามนุษยชนเป็นเพียงแค่เมตตาธรรมเท่านั้น อีกทั้งในกระบวนการยุติธรรมต้องยึดหลักของรัฐธรรมนูญในเรื่องสิทธิมนุษยชนด้วย ไม่ใช่ยึดแต่ตัวกฎหมายขององค์กรเพียงเท่านั้น รวมถุงต้องใช้กฎหมายที่เป็นธรรม ไม่ใช่ยึดในแง่ของการปกครองเท่านั้น
” สังคมไทยมีความเหลื่อมล้ำทางการเมือง ทำให้การละเมิดสิทธิพลเมือง ในแง่ของการบังคับใช้กฎหมาย เช่น กฎหมายความมั่นคงในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ ตั้งแต่ปี 2547 ถึงปัจจุบัน กฎหมายมั่นคง กฎอัยการศึกยังคงถูกบังคับใช้ ทำให้เห็นว่าการบังคับใช้กฎหมายแก้ปัญหาไม่ได้ แสดงว่าใช้ยาไม่ถูกกับโรค ดังนั้นกฎหมายความมั่นคงในการชุมนุมทางการเมือง เมื่อ 2 – 3 ปีที่ผ่านมา สร้างการละเมิดสิทธิพลเมืองและทำลายศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ นำมาสู่ขอความแตกแยกเป็นความขัดแย้ง รวมถึง พ.ร.บ.ว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ที่จะถูกนำมาเป็นเครื่องมือเสรีภาพการแสดงความเห็นดังนั้นประเด็นนี้อาจนำไปสู่การยกเลิก ปรับปรุง และแก้ไขกฎหมายเพื่อให้สิทธิกับประชาชน ” นพ.นิรันดร์ กล่าว

ที่มา : nationchannel.com